Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế

ThS VŨ THỊ LOAN

Tóm tắt


       Bài viết trình bày và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học thời kỳ hội nhập quốc tế để cho thấy rõ bức tranh về hoạt động xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học của chúng ta hiện nay.


Toàn văn: PDF