Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến đổi cấu trúc xã hội nhìn từ góc độ xã hội học

Lê Phương Thảo

Tóm tắt


     Bài viết trình bày khái quát Thuyết mâu thuẫn về giai cấp và ly thuyết mâu thuẫn về cấu trúc xã hội - giai cấp vào đầu thế kỷ XX; nêu biến đổi cấu trúc giai tầng của xã hội Việt nam thời kỳ đổi mới.

 


Toàn văn: PDF